سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
مهدی علی نژاد ساروکلائی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه حسابداری، تبریز، ایران
مریم صبحی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آدربایجان شرقی، گروه حسابداری، تبریز، ایران

چکیده:
در پژوهش های روان شناختی، بیش اعتمادی که با دلایل شناختی و روانی و انگیزشی همراه است و به صورت یک فن آوریهوشمند و تعصبات نادرست ناشی از پردازش شناختی توضیح داده می شود. گرایش به بیش اعتمادی بعنوان یک برآورد بیش از حد دقیق و درست یا یک پیش بینی تعریف شده است.(باروس و سیلویرا ۲۰۰۷). سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت های مالی است که توجه استفاده کنندگان از صورت های مالی را به خود جلب می کند. در این پژوهش به بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر خطای مدیریت در پیش بینی سود پرداخته شده که در این راستا از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبا استفاده از روش حذف سیستماتیک ۶۲ شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه از روش رگرسیونچند متغیره استفاده شده است. دوره زمانی پژوهش از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ می باشد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از این است کهبیش اعتمادی مدیران بر خطای مدیریت در پیش بینی سود تاثیر دارد.