سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
شبنم رضائی – کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه حسابداری، تبریز، ایران
مهدی علی نژاد ساروکلائی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه حسابداری، تبریز، ایران

چکیده:
تخصص موسسه حسابرسی در صنعت بعنوان شاخص کیفیت حسابرسی مطرح شده است .تحقیقاتپیشین وجود حق الزحمه اضافی برای موسسات حسابرسی متخصص در صنعت خاص را تایید میکنند .هدف این پژوهش بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین خطای پیش بینی سودو هزینه سرمایه می باشد. در این پژوهش ۷۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طیدوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل از تحقیق حاکی از این است کهاثر متقابل تخصص حسابرس و خطای پیش بینی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی معنادار است.