سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کیوان شمس – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
سیروس اختیاری – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
سهیل کبرایی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
بهروز راسخی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم های مختلف کاشت بر عملکرد و برخی از صفات مورفولوژیکی در سه رقم سویا (Glycine max L) ، آزمایشی در سال زراعی 88-1387 ، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه انجام شد. این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد که فاکتور رقم در سه سطح، گرگان 3(V1) و M7 (V2) و M9 (V3) و تراکم نیز در سه سطح شامل (23=D1) و (32=D2) و (53=D3) بوته در متر مربع 0 فاصله بوته روی ردیف به ترتیب 7 و 5 و 3 سانتی متر) در بلوک ها قرار گرفتند. نتایج نشان داد که، بیشترین ارتفاع و فاصله تشکیل اولین شاخه فرعی از سطح خاک مربوط به تراکم D1 و کمترین آن متعلق به تراکم D2 بود. در بین ارقام مختللف، رقم V1 بیشترین فاصله تشکیل اولین شاخه فرعی از سطح خاک و تعداد شاخه فرعی و رقم V3 و V2 به ترتیب کمترین فاصله تشکیل اولین شاخه فرعی سطح خاک و تعداد شاخه فرعی را به خود اختصاص دادند. تراکم D3 و D1 به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد شاخه فرعی در بوته را دارا می باشند. نتایج نشان داد که با افزایش تراکم، تعداد گره در بوته ، تعداد غلاف در بوته و تداد دانه در بوته کاهش یافتند. بیشترین تعداد گره در بوته و وزن صد دانه در ساقه اصلی، شاخه فرعی و بوته به رقم V1 و بیشترین تعداد غلاف در شاخه فرعی و بوته به رقم V3 تعلق داشت. همچنین از نظر تعداد دانه د رشاخه فرعی رقم V1 و تعداد دانه در بوته رقم V3 بیشتین دانه ها را به خود اختصاص دادند. در یبن ارقام مختلف، رقم V3 با 3689 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را داشت و پس از آن ارقام V1 و V2 به ترتیب با 3663 و 2797 کیلوگرم در هکتار در جایگاه دوم و سوم قرار میگیرند و از بین تراکمهای مختلف کاشت نیز تراکم D1 با 3971 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را داشته و تراکمهای D2 و D3 به ترتیب 3437 و 2842 کیلو گرم در هکتار د رردیفهای دوم و سوم قرار می گیرند.