سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید رجب زاده کهنمویی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
تورج محمدی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه ترکیبات آلی فرار ١ به عنوان یکی از شناخته شده ترین آلاینده های محیط زیست محسو ب م یگردند. روشهای مختلفی جهت حذف این آ لایندهها از پسابهای صنعتی ارائه گرد ی ده اس ت. استفاد از جاذبهای سطح ی جهت تص فیه پساب در بسیاری از صنایع کام لاً متداو ل و ر ایج اس ت. جاذبهای سطحی بعد از اشباع باید احیا شوند تا جهت جذب در مرحله بعد آماده گردن د. در کار حاضر احیا کربن فعال آلوده به فنل (به عنوان یک نمونه بسیار شاخص از ترکیبات آلی فرار مورد استفاده در مقالات ) مورد مطالعه قرارگرفته اس ت. از بین روشها ی مختلف و متنوع پیشنهاد شده در مراجع روش های حلال شویی و استفاده از مواد واکنشگ ر و ترکیب این دو احیا گر با تاکید بر زمان احیا در این مطالعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . نتایج بیانگر آن است که با استفاده از احیاگرهای شیمیایی و ترکیب آنها م ی توان به درصد احیا قابل ت وجهی (در حدود ۹۰ % ) دست یاف ت. با استفاده ار احیاگرهایی با خاصیت واکنش دهی زمان احیا کوتاهتر و درصد احیا قابل توجهی قابل حصول است. با در نظر گرفتن مسایل اقتصادی ترکیب دو احیاگر توصیه نمیگردد.