سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسداله کریمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد گرایش جوشکاری، ، دانشگاه
حسن فرهنگی – دانشیار مهندسی متالورژی مواد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردی
علی عماری الهیاری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشدمهندسی متالورژی و مواد گرایش جوشکاری، دانش

چکیده:

در تحقیق حاضر تاثیر تشکیل فاز بین فلزی سیگما ، بر روی رفتار شکست کششی فلز جوش فولاد زنگ نزن آستنیتیL316 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونه های مدور کششی فلز جوش برای مدت 1 الی 100 ساعت در دماهای 750 و 850 درجه سانتی گراد مورد عملیات حرارتی قرار گرفتند.سپس آزمون های متنوعی شامل آنالیز شیمیایی، متالوگرافی، فریتوسکوپی، تست کشش، و بررسی هایشکست نگاری بر روی نمونه ها انجام گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده بر اثر تشکیل فاز سیگما در طی عملیات حرارتی علاوه بر بروز تغییرات نسبی در خواص کششی فلز جوش، حالت فنجان-مخروطسطح شکست فلز جوش ابتدا به حالت مورب و سپس به حالت تخت تغییر می یابد. این تغییرات در جهت گیری سطح شکست بر اساس تاثیرات شبکه فاز سیگما در ایجاد شرایط کرنش صفحه ای، تمرکزتنش موضعی در باندهای برشی و فعال شدن مکانیزم صفحه حفره ها مورد ارزیابی قرار گرفته است