سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید آشفته – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پیروز مرعشی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین پژوهش تاثیر فشار ریخته گری (MPa 140 )100 )70)0) و دمای ریخته گری (750)800 ˚c و عملیات حرارتی T6 برریزساخترا چگالی سختی و تخلخل قطعات از جنس آلیاژ AA2024 موردب ررسی قرارگرفته است قطعات بعد از ریخته گری دردمای 490درجه تحت عملیات انحلال قرارگرفته است و سپس به مدت 16 ساعت دردمای 190 درجه پیرسخت شده اند نتایج بیانگر این است که با افزایش فشار و کاهش دمای ریخته گری سختی قطعات افزایش و فاصله بین دندریتی و میزان تخلخل در آنها کاهش می یابد و هم چنین با کاهش دمای ریخته گری دانسیته نمونه ها نسبت به دمای بالاتر ریخته گری در فشارهای پایین افزایش یافته و با افزاشی فشار اعمالی این اختلاف جبران می شود و فاصله بین دندریتی نیز با کاهش دمای ریخته گری کمتر می شود.