سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
زهرا امینیان دریاسری – مدرس، دانشگاه پیام نور استان گیلان

چکیده:
حاکمیت شرکتی که شامل مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شرکت است، در یک نگاه کلی شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین می کند که مبنایی برای تحقیقی حاضر می باشد.هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی در بخش ساختار مالکیت که با تمرکز و میزان مالکیت نهادی سنجیده شده است بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در صنعت خودرو، بصورت مطالعه موردی می باشد.کلیه فعالیت های مربوط به عملیات تلخیص داده ها با استفاده از نرم افزار Excel2003 انجام شده و سپس با استفاده از نرم افزارهای SPSS18 و EViews6 اقدام به آزمون فرضیات گردیده است. در این تحقیق از روش داده های تلفیقی استفاده شده است و فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته است.در نتیجه فرضیه اول عدم وجود رابطه بین میزان مالکیت نهادی و عملکرد مالی گذشته در حضور متغیرهای کنترلی را نشان می دهد و فرضیه دوم و چهارم وجود رابطه منفی و معنی دار بین میزان و تمرکز مالکیت نهادی با عملکرد مالی آتی و فرضیه سوم وجود رابطه مثبت و معنی دار بین تمرکز مالکیت نهادی و عملکرد مالی گذشته را نشان داده است.