سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن صدقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه تهران
سعید افشارنیا – استادیار مهندسی برق قدرت دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله تاثیر حضور منا بع تولید پراکنده (DG) بر پایداری ولتاژ شبکه توزیع مورد مطالعه و بررسـی قـرار گرفتـه اسـت . بدین منظور رفتار دینامیکی یک شبکه توزیع نمونه در شرایط بروز اتصال کوتاه سه فاز به زمین متقـارن بـا اسـتفاده از نـرم افزار Matlab/Simulink شبیه سازی شـده اسـت . تغییـرات ولتاژ د ر حالتی که فیدرهای توزیع به صورت کابل زیر زمینـی و یا خط هوایی هستند، همچنین در شرایط دیماند بار حداکثر و حداقل بررسی و با همدیگر مقایسه شده است . علاوه بر آن به ازای توانهای خروجی مختلف ژنراتور، پایداری ولتاژ شبکه بررسی شده است . نتایج شبیه سـازی نشـان مـی دهـد کـه در شرایط خطا در شبکه، اگر ژنراتور در حداکثر توان نامی خـود کار کند، احتمال ناپایداری ولتاژ وجود دارد . همچنین زمانیکـه فیدرهای شبکه کابل باشند، به خاطر راکتانس کوچکتر آنها در مقایسه با خط هوایی، سطح پایداری گذرای سیسـتم افـزایش پیدا کرده و سیستم پایدار می شود.