سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شاهسونی – عضو هیئت علمی گروه آب و خاک دانشکده کشاورزی ، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، فرم های مختلف گوگرد و گوگرد قابل دسترس در 120 نمونه از خاک های جمع آوری شده از مزارع آبی و دیم استان های گلستان و خراسان با سه عصاره گیر مختلف اندازه گیری شد . گندم در هشت نمونه از این خاک ها که از عمق های 0-30 و 30-60 سانتی متری اراضی آبی و دیم هر دو استان که کم ترین مقدار گوگرد را داشتند در گلخانه کاشت شد . مقدار سولفات، گوگرد آلی و گوگرد کل اندازه گیری شد که به ترتیب در خاک های جمع آوری شده از استان گلستان از عمق های 0-30 و 30-60 سانتی متری اراضی آبی به ترتیب با میانگین 28/4 و 32/2 و در ارضی دیم 28/8 و 35/8 میلی گرم بر کیلوگرم بود . در استان خراسان سولفات گوگردی در خاک های نمونه برداری شده از عمق های 0-30 و 30-60 سانتی متری اراضی آبی به ترتیب با میانگین 29/3 و 35/2 و در ارضی دیم 26/3 و 26/5 میلی گرم بر کیلوگرم بود . در بین عصاره گیرهای مختلف فسفات کلسیم بیش ترین سولفات را عصاره گیری کرد . مقدار گوگرد کل، گوگرد آلی و گوگرد سولفاتی عصاره گیری شده ضرایب همبستگی مثبت و معنی داری با عوامل مختلف خاکی نشان داد . گوگرد برگ در هنگام پرچم زدن بین 0/28 تا 0/31 درصد برای استان گلستان و 0/23 تا 0/32 در صد در استان خراسان بود . عملکرد محصول، جذب گوگرد در دانه و مقدار گوگرد در برگ همبستگی مثبت و معنی داری با عوامل خاکی داشت