سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محمد علی حیدری – کارشناس دستگاه نظارت خط و سازه های فنی راه آهن لرستان،مدیر گروه عمران دانشکده فنی پسرانه

چکیده:
در این تحقیق از نرم افزار SSIM2 برای شبیه سازی پدیده آبشستگی در اطراف پایه پل استفاده گردیده است در نرم افزار SSIM.2 میدان جریان در اطراف پایه پل استوانه ای شکل، با استفاده از حل سه بعدی معادلات ناویراستوکس و مدل آشفتگی ε k- بدست آمده و سپس با استفاده حل غیردائمی میدان رسوب و معادله پیوستگی، تغییرات تراز کف در اطراف پایه محاسبه می شود در این مقاله به تاثیر دبی در میزان ماکزیمم عمق آبشستگی و شکل چاله و تپه به وجود آمده در اثر آبشستگی پرداخته شده است بدین منظور تفاوت میان یک دبی کم دبی های آزمایشگاهی و دو دبی با مقدار زیاد دبی صحرایی بررسی شده است نتایج نشان داد در دبی های پایین مدل به خوبی می تواند در مقایسه با مدل آزمایشگاهی ماکزیمم عمق چاله آبشستگی را با درصدی خطا کم و در محل واقعی و شکل چاله و تپه را به خوبی مدل کنند ول یدر دبی های صحرایی در مقایسه با مشاهدات میدانی، هر چند مدل عمق چاله آبشستگی را با درصد خطا کم در محل واقعی و شکل چاله را به خوبی نمایش می دهد اما تپه به وجود آمده در پشت پایه در اثر آبشستگی را نمی تواند مدل کند و این ضعف در افزایش دبی بیشتر مشهودتر است