سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
رقیه صفری – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی شعبانی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدرضا ایمانپور – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد سوداگر – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:
ورود آلایندههایی نظیر فلزات سنگین میتواند اثرات مخربی بر آبزیان، اکوسیستمهای آبی و بهطور غیرمستقیم زندگی انسان داشته باشد. اثر دوزهای تحتکشنده۰/۰۵,۰/۱,۰/۲Lc50 کلریدکادمیوم بر بافت آبشش بچهماهیان تاسماهی ایرانی در مواجهه چهارده روزه مورد بررسی قرار گرفت. در طی مواجهه عوارضی نظیر خمیدگی لاملاها، به هم چسبندگی لاملاها، جداشدگی اپیتلیوم، نکروز، پرخونی، هایپرپلازی اپیتلیوم در بافت آبشش بچهماهیان تاسماهی مشاهده شد. در روز اول و دوم مواجهه، تغییرات آسیبشناسی مشاهده شده چندان چشمگیر نبود، در کلیه دوزهای مورد مطالعه، شدت این تغییرات و آسیبها تا روز هفتم افزایش یافت و در فاز آخر تا روز چهاردهم شدت آسیبها تغییرات چندانی را نشان نداد. شدت تغییرات، روند وابسته به دوز را نشان میداد بهطوریکه آسیبها در ماهیان در مواجهه با دوز LC50 2/0 < 2/۱ < 2/2۵ بود. نتایج این مطالعه حاکی از این است که عوارض بافتشناسی میتوانند به عنوان شاخص مهمی در مانیتورینگ تاثیر کلرید کادمیوم بر تاسماهی ایرانی محسوب گردند