سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عیسی حزباوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشی نهای کشاورزی
سعید مینایی – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی
برات قبادیان – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

داشتن اطلاعاتی در مورد ویژگی های فیزیکی، از نیازهای اولیه در طراحی ماشین های مربوطه م ی باشد. این تحقیق برای تعیین ویژگی های بذر کتان در رطوبتهای مختلف اجرا گردید . چهار سطح رطوبتی از 4/ 6 تا % 20 بر پایه تر (. w.b ) گرفته شد . طول، عرض، ارتفاع، قطر میانگین هندسی، قطرمیانگین حسابی ، وزن هزار دانه، زاویه اس تقرار، حجم و مساحت سطح ، مساحت تصویر و ض ریب کرویت با افزایش رطوبت از 4/ 6 تا % 20 بترتیب از 7/26 تا 8/3 mm ، 4/79 تا 5/1 mm ، 4/16 تا 4/51 mm ، 5/24 تا 5/7 mm ، 5/4 تا 6/02 mm ، 0/076 تا 0/09 g ، 23 تا 26 درجه، 065 / 0 تا 0/0775 ، 86/27 تا mm2 103/2 ، 19/47 تا mm2 24/2 و 727 / 0 تا 75 / 0 افزایش خطی پیدا کرد . چگالی جامد و چگالی توده و همچنین تخ لخل با افزایش رطوبت از 4/ 6 تا % 20 بترتیب از 46 / 1178 تا kgm-3 1122/6 ، 604/56 تا kgm-3 542/4 و 67 / 48 تا % 27 / 46 بطور خطی کاهش پیدا کرد . ضریب اصطکاک ایستایی بذر بامیه در رطو بت اولیه (% 4/ 6) بر روی سطوح مختلفی مانند آهن گالوانیزه، فولاد، آلومینیوم، چوب چند لای ه و لاستیکتعیین شد که بیشترین مقدار ضریب اصطکاک ایستایی بر روی سطح چوب و برابر با 67 / 0 و کمترین مقدار آن برابر با 315 / 0 بر روی سطح آلومینیومبدست آمد