سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود چگنی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
رضا گشتاسبی – کارشناسی ارشد
سیدفرشید ابوخمس – کارشناس ارشد

چکیده:

این تحقیق به مدت یکسال زراعی درایستگاه تحقیقات کشاورزی شاوور بمنظور مقایسه روشهای خاک ورزی حفاظتی و مرسوم درزراعیت گندم پس از برداشت برنج کشت شده به روش پادلینگ مورد بررسی قرارگرفت دراین طرح روشهایخاک ورزی شامل گاو آهن برگردان دار +دیسک +ماله و گاو آهن قلمی +دیسک و رتیواتور +دیسک دوبار دیسک عمود برهم بود متغیرهای عملکردی مورد بررسی شامل جرم مخصوص ظاهری سرعت پیشروی و پسروی اب درخاک روند پیشروی آب درخاک شاخص برداشت و عملکرد دانه بود نتایج بدست آمده حاکی این است که روشهای مختلف خاک ورزی حفاظتی تاثیر معنی داری برمیزان عملکرد ندارند و با توجه به حجم متفاوت آب مورد نیاز درتیمارهایمختلف تیمار دوباردیسکعمود برهم با مصرف حجم کمتر آب و بادرنظر گرفتن نبود تفاوت معنی دار درعملکرد بیشترین راندمان دربهرهوری از آب مصرفی را دارا میباشد.