سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

رضا شاکری – عضو هیئت علمی دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه شهید چمران

چکیده:

مدیریت پسماندهای گیاهی از مسایل اصلی در کشاورزی و محیط زیست می باشد . میزان پسماندهای باقی مانده در مزارع نیشکر به طور معمول بیش تر از میزان پسماندهای حاصل در مورد اکثر محصولات کشاورزی می باشد . در برخورد با پسماندهای نیشکر و مدیریت آن روش های مختلفی از جمله سوزاندن پوشال های نیشکر قبل و یا بعد از برداشت و هم چنین برگرداندن این پوشال ها به زمین در دنیا متداول می باشد . در این پژوهش با بررسی مطالعات انجام شده در مورد هر یک از روش های مدیریت پسماند مـورد اشـاره ، تـ أثیر ایـن روش ها بر روی خصوصیات مهم خاک از جمله نیتروژن و کربن خاک مورد تو جه قرار گرفته است و با جمع بندی نظرات مختلف سعیشده است آثار و پیامدهای مطلوب و نامطلوب روش های مختلف مدیریت پسماندهای مزارع نیشکر از لحـاظ زیست محیطی و اکولوژیکی مورد اشار قرار گیرد