سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
زهرا امینیان دریاسری – مدرس ، دانشگاه پیام نور استان گیلان

چکیده:
با توجه به اینکه ساختار مالکیت یکی از عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی است و حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین میکند، هدف این تحقیق ، بررسی تاثیر ساختار مالکیت شرکت ها ( میزان و تمرکز مالکیت نهادی ) بر سود تقسیمی شرکتهای مرتبط با صنعت خودرو در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ ، می باشد .روش بکار رفته در این تحقیق از نوع توصیفی _ تحلیلی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها و اطلاعات در شاخه مطالعات میدانی محسوب می گردد . و نیز تحقیق حاضر از نوع هدف ، کاربردی است .جامعه آماری بهکارگرفته شده شامل کلیه شرکت های مرتبط با صنعت خودرو که در ایران فعالیت می کنند ، می باشد . و نمونه آماری مورد مطالعه در این پژوهش طبق طبقه بندی سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و با توجه به مطالعه موردی این تحقیق که صنعت مرتبط خودرو می باشد . تعداد ۳۱ شرکت انتخاب شده اند و از این تعدادشرکت هایی که در دوره ۵ ساله مطالعه یعنی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ , به عضویت بور س در نیامده بودند و نیز شرکت هایی که در دوره مطاله زیان ده بودند و یا دارای اطلاعات کافی برای انجام آزمون نبودند , حذف شده و تعداد ۱۹ شرکت باقی ماندند که نمونه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند . نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها ۱SPSSمی باشد .