سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
مهدی امانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست، گروه علوم محیط زیست، دانشگاه زنجان
عبدالحسین پری زنگنه – دانشیار، گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
محمدرضا یافتیان – استاد، گروه شیمی تجزیه، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
عباسعلی زمانی – استادیار، گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده:
فلزهای سنگین از مهم ترین آلاینده های محیط زیست به شمار می آیند. تجمع بیولوژیکی فلزهای سنگیندر بدن موجودات زنده یکی از عوامل مهم بیماری های متعددی از جمله سرطان می باشد. این عناصر به دوروش طبیعی و انسانی وارد منابع آبی می شوند. استفاده گسترده از لوله های فلزی حاوی سرب در شبکهآب رسانی شهری بخصوص در شبکه های فرسوده باعث آلوده شدن آب شرب شده است. افزایش تعداد مطالعاتمختلفی که در چند دهه اخیر در سطح جهان بر روی غلظت فلزهای سنگین در نمونه های آب آشامیدنیصورت گرفته است اهمیت موضوع را نشان می دهد. در این مطالعه به ارزیابی تاثیر لوله های فلزی در شبکهآب رسانی شهری بر غلظت فلزهای سنگین در آب شرب شهر زنجان پرداخته شده است. به این منظور ناحیه یمورد مطالعه به دو قسمت بافت شهری قدیم با لوله کشی فلزی و بخش جدید شهر با لوله کشی غیر فلزیتقسیم شد. نمونه برداری به سه روش تصادفی در طول روز، نمونه برداری پس از عبور یک جریان کامل آب ونمونه برداری از نخستین جریان آب در لوله ها انجام گرفت. در هر روش 40 نمونه از بافت قدیم و 20 نمونه ازبافت جدید نمونه برداری شدند. مقدار فلزهای سنگین روی، سرب، کادمیم و مس در 180 نمونه ی تهیه شده بهروش ولتامتری برهنه سازی اندازه گیری شد. تحلیل آماری داده های به دست آمده نشان می دهد که مقدارفلزهای روی و سرب در آب شرب در بافت قدیم شهر که دارای لوله های فلزی آب رسانی می باشند پس از مدتزمان ماند هشت ساعته به سبب فرسودگی لوله های فلزی در شبکه آب رسانی شهر افزایش می یابد