سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محمد ناهیدتیتکانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سیدرضا صالح – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:
در این مقاله رفتار دودکشهای ساختمانی متصل به وسایل گاز سوز مجهز به مشعلهای اتمسفریک از طریق مدلسازی عددی مورد بررسی قرار گرفته وتاثیر عوامل مهم اجرایی ارتفاع دودکش، جنس دودکش از نظر نوع سطح داخلی و نوع جانمایی دودکش در اجزای ساختمان برروی کارکرد آن موردمطالعه قرار گرفته است. پا رامترهای مورد بررسی دودکش شامل مکش ایجاد شده، سرعت و دمای گازها در دهانه خروجی دودکش می باشد. بدین منظور رفتار دودکش متصل به بخاری گاز سوز خانگی در طولهای مختلف،جنسهای مختلف و اجراهای متداول ساختمانی مورد بررسی قرار گرفتهاست. برای اطمینان از صحت نتایج با اندازه گیری دمای نقاط مختلف هندسه توسط دماسنج لیزری نتایج آن با حل عددی مقایسه شده است. در ، انتها مشخص گردیده که طول دودکش در بازه ارتفاعی مجاز آن تا 130 نوع سطح داخلی تا 50 و نوع جانمایی دودکش تا 70 درصد مکش دودکش را تحت تاثیر قرار می دهد. تاثیر همزمان عوامل اجرایی مورد بررسی تا میزان 75 درصد از مکش ایجاد شده و تا 35 درصد از سرعت گاز در خروجی دودکش می کاهد. همچنین تاثیر همزمان عوامل فوق در ارتفاعهای بالاتر دودکش منجر به کاهش شدید دمای محصولات احتراق شده و منجر به تشکیل شبنم می شود.