سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمسعود حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدابراهیم قاضی –

چکیده:

در سالهای اخیر مطالعه سیستم منگنایتها بدلیل مشاهده مقاومت مغناطیسی فوق العاده بزرگ و پدیده هایی چون نظم بار، اسپین و اربیتال توجه بسیار زیادی را بخود جلب کرده است. در این مقاله با استفاده از شعاع یونی عناصر جایگزین در محل A این ساختارها و محاسبه پهنای نوار تک الکترونی یک سری از ترکیبات با آلایش x=0.5، تغییرات دمای کوری این ترکیبات به جایگزینی عناصر با شعاع یونی متفاوت، پهنای نوار و زوایای پیوندی مورد مطالعه قرار گرفته است.