سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آیدا ساعتچی – دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی کدیور –
صبیحه سلیمانیانزاد –

چکیده:

مطالعه حاضر فعا لیت ضد قارچ ی ، آن تی اکس یدانی عصاره الکل ی دو گ یاه سن تی را که به طور گسترده در بیشتر مناطق آس یا و ایران م ی رو ی د را بررس ی می کند . بر ای تع یین فعا لیت آن تی اکس یدانی عصاره الکل ی این دو گ یاه و مقا یسه آنها با آن تی اکس یدان های سنتز ی از دو روش DPPH و اح ی ا ک نندگ یاستفاده گرد ید. در مدل اول فعا لیت آن تی اکس یدانی عصاره الکل ی سنبل الطیب بالا تر از بادرنجبو یه و آن تی اکس یدان سنتز ی BHT قرار گرفت . در مدلدوم بادرنجبویه دارای بالاترین قدرت احیا کنندگی و بعد از آن سنبل الطیب و اسکوربیک اسید قرار دارند . عصاره الکلی به دست آمده از بادرنجبوی ه وسنبل الط یب فعا لیت ضد قارچ ی بالا یی در برابر ۱۰ گ ونه قارچ مورد آزما یش نشان دادند . یافته ها ی ای ن بررس ی نشان م ی دهد که عصاره الکل یبادرنجبویه و سنبل الط یب فعا لیت ضد م یکروبی و آن تی اکس یدانی بالا یی را نشان داده و م ی تواننند به عنوان منابع ط بیع ی نگهدارنده در صنعت غذا و دارو استفاده گردند