سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا زرگران – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
مهرداد آقایی خفری – دانشیار مهندسی مواد

چکیده:

در این تحقیق تاثیر عملیات حرارتی بر روی خواص مکانیکی بعدی آلیاژ15-5PH بررسی شده است. عملیات حرارتی بر روی آلیاژ بصورت عملیات انحلالی و سپس عملیات پیرسختی در دمای 450 درجه سانتیگراد و برای مدت زمانهای 1 تا 6 ساعت انجام شد. تاثیر عملیاتحرارتی بر خواص بعد ی بصورت تغییرات سختی ، تنش تسلیم و استحکام کششی در دمایمحیط ارزیابی گردید. نتایج سختیسنجی و تستهای کشش حاکی از تشکیل فاز ثانویه جدیددر طول عملیات پیرسختی است، که این فاز همان رسوبات کوهِرنت غنی از مس میباشند. همچنین این نتایج نشان دهنده ماکزیمم خواص در فرآیند پیرسختی برای مدت زمان 6 ساعتدر نتیجه رسوب پیوسته این فاز هستن د که سرعت تشکیل آنها با گذشت زمان کاهش مییابد. افزایش خواص کششی ناشی از برهمکنش بین نابجاییها و رسوبات مس میباشد. ریزسختارنمونهها نیز در دو مرحله عملیات حرارتی توسط میکروسکوپ نوری و الکترونیSEM بررسی شد.