سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فاطمه حیدی – دانشجوی کارشناسی‌ارشد زراعت دانشگاه تبریز
سعید زهتاب – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
عزیز جوانشیر – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
هوشنگ آلیاری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر عناصر ریزمغذی و تراکم بوته بر تعداد غدد مولد اسانس و میزان اسانس آزمایشی در سال 1384 در دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در قالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد که فاکتورهای آن را، عناصر ریزمغذی در دو سطح (عدم محلول‌پاشی و محلول‌پاشی) و تراکم بوته در چهار سطح ( 8 ،12،16 و20 بوته در مترمربع )، تشکیل می‌دادند. نتایج حاصله نشان داد که در اثر محلول‌پاشی با عناصر ریزمغذی، تعداد غدد مولد اسانس، درصد اسانس در برگ، مساحت برگ، عملکرد خشک و عملکرد اسانس در هر دو چین اول و دوم به طور معنی‌داری افزایش می‌یابد. تراکم بوته در چین اول و دوم تنها باعث افزایش عملکرد خشک و عملکرد اسانس شده است و بر درصد اسانس برگ و تعداد غدد مولد اسانس تأثیر معنی‌دار نداشت. نتایج حاصل از دو چین نشان داد که بیش‌ترین تعداد غدد تولید شده مربوط به چین دوم و در اثر محلول‌پاشی با عناصر ریزمغذی به میزان 4/216 غده می‌باشد. هم‌چنین در شرایط اکولوژیکی تبریز گیاه نعناع فلفلی می‌تواند در تراکم 20 بوته در مترمربع بیش‌ترین عملکرد اسانس را در واحد سطح تولید نماید.