سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ساندیپ کوماروت – موسسه تکنولوژی دهلی نو
رحیم بردی آنامرادنژاد – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهرِی دانشگاه مازندران [مترجم]

چکیده:

این مقاله تلاش می کند تا ماهیت تغییرات برنامه ریزی در عصر اطلاعات در هند و اثرات آن را در ساختار شهری و مفهوم برنامه ریزی تحلیل نماید. این هدف دست یافتنی استن خست با این بحث که چگونه عمل برنامه ریزی شهری و منطقه ای در هند تغییر می کند سپس با بحث سیاستهای هند در خصوص توسعه فناوری اطلاعات ادامه پیدا می کند. پس این مقاله به طرح خط مشی کنونی در هند در IT اثرات فناوری اطلاعات را در ساختار شهر، حول ونقل، آموزش و پرورش شهری روشن می سازد. روابط متقابل میان ذهن انسان ، فناوری اطلاعات، سیستم کامپیوتر و شبکه ارتباطات راه دور موجب هدایت پویایی، ساختار شهر، رفتار حرکتی، الگوی کار و شیوه زندگی خواهد شد. مرزهای عملکردی اطلاعاتی شهرها احتمالا از بین خواهد رفت. اما برنامه ریزی شهری از طریق فناوری اطلاعات، مرز شهرها را برای آماده سازی طرح های توسعه مشخص خواهد سافت و به سمت خدمت به موضوعات اصلی طرح های برنامه ریزی شده ، توسعه و تداوم خواهد بخشید.
بنابراین IT، با حذف عامل زمان و فاصلا و با خلق فضای ارتباطی (Cyber Space) فضا را کوچک خواهد کرد اما در واقع IT فعالیتهای شهری را به سمت گسترده نشینی و پراکنش درحومه شهر نشینی بعدی آماده خواهد ساخت که چالشی برای برنامه ریزان به منظور طراحی فضای واقعی در فضای ارتباطی است. بنابراین، IT ممکن است شهر را منفجر نماید.