سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمودمدرس سریزدی – کارشناس ارشد برق قدرتدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حمید لسانی – عضو هیئت علمیدانشگاه تهران
محمودرضا حقی فام – عضو هیئت علمیدانشگاه تربیت مدرس تهران
ابوالفضل اسدی – کارشناس ارشد برق شرکت برق منطقه ای یزد

چکیده:

امروزه با توسعه روز افزون تولید و مصرف انرژی الکتریکی، شبک ههای انتقال و توزیع برق گسترش فوق العاد های پیدا نموده اند. این نه تنها باعث افزایش تعداد وقوع خطا در شبکه، بلکه باعث افزایش جریان خطا نیز شده است. در این مقاله ابتدا تاثیرFCLو نحوه قرارگیری آن بر روی جریان گذرنده از ترانسفورماتور مورد بررسی قرار گرفته و سپس با تکیه بر این نکته، محل مناسب برای قرارگیریFCLدر یک پست واقعی( 230 شمال شبکه یزد)انتخاب شده است. در ادامه راهکاری برای به دست آوردن مقدار امپدانس بهینه برایFCL ارائه شده و مقدار امپدانس بهینه برای شبکه مورد آزمایش محاسبه گردیده است . در انتها نیز نتایج به دست آمده از طریق محاسبات، به وسیله آزمایش و خطا بر روی نرم افزارDigSilentمورد مقایسه ، قرار گرفته اند.