سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدصادق جوادی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران- ایران
حسن منصف –

چکیده:

در سیستم های قدرت مدرن، به مدار آمدن واحدهای تولیدی بر اساس اصول اقتصادی بازار بنا نهاده میشود ولذا در چنین بازار رقابتی ایجاد یک سیستم قیمتگذاری عادلانه میتواند نقش مهمی در بازگرداندن هزینه تامی ن -کنندگان توان ایفا کند. از آنجا که تامین توان راکتیو و کنترل ولتاژ در سیستم قدرت به منظور افزایش قابلیت اطمینان سیستم و بهبود کیفیت توان تولیدی از اهمیت فراوانی برخوردار است و بدون کنترل ولتاژ و تامین توان راکتیو، انتقالتوان اکتیو غیر ممکن است؛ باید با برقراری شرایط مناسب برای تولید بهینه، به قیمتگذاری توان راکتیو پرداخته شود . در این مقاله به بررسی قیمتگذاری توان راکتیو و تشکیل بازار رقابتی با مشارکت کلیه جبرانکنندههای توان راکتیو، پرداخته شده است. الگوریتم پیشنهادی بر روی شبکهRTS-24 BUS IEEE مورد آزمایش قرار گرفته است.