سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
اسما اصغرزاده مویدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، ایران
نجمه یزدان پناه – استادیارگروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، ایران

چکیده:
یکی از محدودیتهای خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک، کمبود ماده آلی می باشد. لجن فاضلاب به دلیل دارا بودن مقادیر قابل توجهی مواد آلی و عناصر غذایی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است که در صورت مصرفبهینه می تواند به عنوان یک کود ارزان قیمت مورد استفاده قرار گیرد. بدین منظور در پژوهش حاضر به بررسی تاثیرلجن فاضلاب و بقایای یونجه بر واکنش، هدایت الکتریکی، نسبت جذب سدیم و کربن آلی موجود در خاک پرداخته شدهاست، آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل انجام شد. تیمارها شامل، دو خاک با بافت مختلف (شنیو لوم رسی)، دو نوع منبع آلی شامل لجن فاضلاب و بقایای یونجه هر یک در سه سطح (صفر به عنوان شاهد، 1 و 3درصد وزنی) هر یک در سه تکرار بود. پس از پایان 90 روز نگهداری نمونه ها در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی، برخیخصوصیات شیمیایی آنها اندازه گیری گردید. نتایج نشان می دهد که تمام خصوصیات شیمیایی مورد مطالعه غیر از هدایت الکتریکی (EC) تاثیرپذیری معنی داری بین دو نوع منبع آلی مورد استفاده داشته است و همچنین اثر بقایای یونجه بر میزان کربن آلی بیشتر از لجن فاضلاب است و این اختلاف معنی دار می باشد. نتایج مربوط به سطح مواد آلی نشان می دهد که همه خصوصیات شیمیایی غیر از SAR، اختلاف معنی داری در سطح یک درصد داشت. با توجه به اینکه پارامتر SAR بر اساس نسبت غلظت سدیم بر کلسیم و منیزیم بدست می آید، بنظر می رسد که میزان تغییر در این کاتیونها به نحوی بوده که تفاوت معنی داری را به دنبال نداشته است.