سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شهرام کیانی – دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
کامران میرزاشاهی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفیآباد و ایستگاه ملی تحقیقات گل و
فریدون عجم گرد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفیآباد و ایستگاه ملی تحقیقات گل و
سیدمحمد بنی جمالی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفیآباد و ایستگاه ملی تحقیقات گل و

چکیده:

منطقهشمالی استان خورستان بعنوان یکی از قطبهای تولید گل و گیاه کشور بخصوصگل رز ( Rosa hybrida L. ( دارای اهمیت خاصی میباشد . کلسیم به عنوان یکی از عناصر پرمصرف و از اجزای مهم سازنده دیواره سلولی است . کلسیم خارج سلولی نقش مهمی را در ساختمان دیواره سلولی و در وظایف غشای سلولی ایفا می کند . مشکل اصلی کلسیم جذب آن توسط گیاه نبوده، بلکه انتقال آن در داخل گیاه می باشد . بدین مفهوم که کلسیم به دلیل تثبیت در واکوئل و غشای سیتوپلاسمی از طریق آوند آبکشی نمی تواند به گل برسد و بنابراین می بایستی فقط از طریق آوند
چوبی به اندام مورد نظر حرکت کند ] . [ 1 تحقیقات انجام شده درباره نقش کلسیم در گلهای بریده حاکی از تاثیر بسیار مهم آن در افزایش عمر پس از برداشت آنها است . کلسیم همچنین منجر به بازشدن گل رز در طول دوره پس از برداشت شده و بدین ترتیب منجر به افزایش قطر آن شد . کاربرد کلسیم همچنین منجر به افزایش وزن تر اولیه گلها و تاخیر در کاهش وزن تر آنها گردید ] . [ 3 بنابراین با توجه به اثرات کلسیم در بهبود شاخصهای کیفی گل رز، این آزمایش به منظور بررسی تاثیر مقادیر و منابع مختلف کلسیم بر خصوصیات کمی و کیفی گل رز رقم ایلونا ( مهندسی ) در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد اجرا شد .