سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
ابوذر روستا – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی
مصطفی کشاورزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب

چکیده:
اقتصاد آب به چگونگی تولید وتوزیع و مصرف آب می پردازد. وقتی آب بعنوان یک کالا جنبه اقتصادی به خودمیگیرد که به لحاظ منابع، کمیاب وبه راحتی وبدون هزینه دردسترس قرارنگرفته باشد وتولیدوتوزیع آن نیزباارزشافزوده همراه است. ماده ای که لقب کالا به خودمی گیردلزوماًخرید،فروش ،رقابت وانحصاردرتولید،توزیع ،مصرفراداردوآب نیزدارای قیمت تمام شده ،قیمت فروش ومتاثرازمیزان عرضه وتقاضاوکشش است . دراین مقاله بهدوعامل 1-قیمت تمام شده 2- نقش دولت درتعیین آبهاء (بخش خانگی وکشاورزی وصنعت)می پردازد. طبق آمارمنتشرشده توسط مرکزآمارایران انتظارداریم تاسال 1400 جمعیت ایران حداقل 87/1 میلیون نفر برسد و در نتیجه تقاضای آب نیزباروندی روبه رشدافزایش مییابد. درکشورمانیزشرایط حاکم بر قوانین این موضوع راتائید می کندومصرف کننده لازم است که باتوجه به مقایسه فرصتهای اقتصادی ،شاخص مصرف بهینه راانتخاب نماید چرا که اقتصادخدمات آب وفاضلاب تاثیرزنجیره ای بردیگرشاخه های اقتصادی دارد.