سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سمیه اخلاقی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد غلامی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
شاهین شاهسونی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

برای رشد و نمو مطلوب گیاهان زراعی، تأمین نیتروژن مورد نیاز در طول دوره رشد ضروری اسـت . یکـی از روش هـای مکمـل برای مصرف کودهای نیتروژنه، محلول پاشی کود اوره است . این آزمایش بـ ه صـورت فاکتوریـل و در قالـب طـرح بلـوک هـای کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا شد . مقدار کود اورة مصرفی معادل 180 کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شد، که از این مقـدار
50 درصد قبل از کاشت و باقی مانده و یا درصدی از آن به صورت محلـول پاشـی در چهـار مر حلـه رشـدی مـورد اسـتفاده قـرار گرفت . عوامل مورد بررسی در این آزمایش عبارت بودند از : الف ) مراحل مختلف رشد ) g 1 (:G ـ پنجه زنی، g 2 ـ سـاقه رفـتن،g 3 -سنبله دهی، g 4 ـ پرشدن دانه و ب ) مقادیر مختلف محلول پاشی کود اوره %25-n1: (Nکـود اوره بـاقی مانـده،%50ـ n 2کود اوره باقی مانده، n 3 ـ %75 کود اوره باقی مانده، n 3 ـ %100 کود اوره باقی مانده . نتایج این بررسی نشان داد کـه محلـول پاشـی اوره در مراحل مختلف رشد به طور معنی داری عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله، ارتفاع بوته و درصد پـروتئین در دانـه را تحـت تأثیر قرار داد . هم چنین وزن خشک کل بوته ، عملکرد دانه ، شاخص برداشت، وزن هزار دانه، ارتفـاع بوتـه و درصـد پـروتئین در دانه به طور معنی داری تحت تأثیر مقادیر مختلف محلـول پاشـی کـود اوره قـرار گرفتنـد . اثـر متقابـل دو عامـل مـورد بررسـی بـر عملکرد دانه، وزن هزار دانه و ارتفاع بوته معنی دار بود