سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا یزدان پناه – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
رحیم مطلبی فرد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

چکیده:

سیب زمینی از محصولاتی است که از نظر غذایی و نیز سطح زیر کشت در استان همدان از اهمیت بالایی بر خوردار است . جهت افزایش عملکرد این محصول و نیز قدرت حاصلخیزی خاک و دسترسی به کشاورزی پایدار در اثر مصرف کودهای آلی ، این تحقیق جهت بررسی اثر کود مرغی بر عملکرد این محصول انجام گردید . محصول سیب زمینی در استان همدان با سطح زیر کشت 23000 هکتار و متوسط عملکرد 28 تن در هکتار از محصولات استراتژیک می باشد . رابطه بین تاثیر کودهای آلی به همراه کودهای پتاسه در منابع مختلف بیشتر در خاکهای اسیدی مورد تحقیق قرار گرفته در صورتیکه در خاکهای آهکی و منطقه همدان هیچگونه سابقه تحقیقی موجود نمی باشد .
در تحقیق انجام شده توسط موندال و مازومدار (1986) مشاهده شد که در مورد سیب زمینی های کود داده شده با 80 کیلوگرم فسفر بصورت P2o5 و 90 کیلوگرم ازت و 0-105 کیلوگرم پتاسیم بصورت K2o در هکتار و همراه با یا بدون 15 تن در هکتار کود دامی عملکرد غده ها توسط افزایش کود دامی و ازت و با افزایش مقدار پتاسیم افزایش می یابد . مقدار بهینه کود نیز عبارت بود از مصرف کود دامی به علاوه ازت به همراه70 کیلوگرم پتاسیم بصورتK2oدر هکتار ).2) در مطالعه انجام شده در 1979-81 در هند بر روی خاک آبرفتی کمی قلیایی که به آن فسفر و پتاسیم
و یا کــود دامــی اضـافه شـده بـود و مقــدار K, P, N خـاک بترتیـب 0/5 ، 0/1 و 0/4 درصـد بود سیب زمینـی رقـم Kufri chandraukhi کشت شده با 100 کیلوگرم ازت و با مقادیر 0 ، 20 و 40 کیلوگرم فسفر و 0 ، 40 یا 80 کیلوگرم پتاسیـم و 15 یا 30 تن در هکتار کود دامی تیمار گردید . کمترین مقدار میانگین عملکرد غده 18/2 تن در هکتـار بدون افزایش مواد غذایی و بالاترین مقدار عملکرد 22/6 و 22/4 تن در هکتار با 20 کیلوگرم در هکتار فسفر، 80 کیلوگرم در هکتار پتاسیم و با بالاترین مقدار کود دامی حاصل گردید . افزایش فسفر، پتاسیم و کود دامی باعث افزایش جذب فسفر و پتاسیم توسط گیاه گردید و بطور چشمگیر باعث افزایش تولید غده شد . بهترین میزان محاسبه شده برای فسفر و پتاسیم و کود دامی بترتیب 15/7 کیلوگرم، 11/1 کیلوگرم و 26/2 تن در هکتار کود دامی بدست آمد