سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسین بشارتی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

در خاکهای آهکی بعلت pH بالا و غلظت زیاد کربنات کلسیم، برخی از عناصر غذایی نظیر فسفر آهن و روی تثبیت شده و ا مقدار قابل جذب این عناصر کمتر از حد بحرانی این عناصر برای بسیاری از گیاهان زراعی است . استفاده از گوگرد عنصری به عنوان یک ماده اسید زا به منظور افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی در خاکهای آهکی کاربرد دارد . گوگرد عنصری با اکسید شدن در خاک ضمن تولید سولفات باعث کاهش موضعی pH خاکو افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی می گردد . اکسیداسیون گوگرد در خاک توسط طیف وسیعی از میکروارگاسیم های خاکزی صورت می گیرد که باکتریهای جنس تیوباسیلوس مهمترین آنها محسوب می شوند . در یک بررسی مقادیر 0 ، 100 ، 200 و 400 کیلوگرم گوگرد در هکتار به خاک مزرعه اضافه و سورگوم، سویا و ذرت کشت شدند . مصرف گوگرد در مقایسه با شاهد وزن خشک بخش هوایی هر سه گیاه و همچنین مقدار آهن و روی جذب شده توسط آنها را به طور معنی دار افزایش داد و یک روش موثر و ارزان برای رفع کلروز، افزایش جذب عناصر و عملکرد گیاه در خاکهای آهکی معرفی گردید .Kalbasi و همکاران، 1988)