سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سهیلا جوکار – دانشجوی رشته مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شیراز
جعفر جوانمردی – دانشیار مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:
در این کار شرایط تشکیل هیدرات گازی سیستم های متان و اتان خالص در حضور استون با استفاده از تئوری واندروالس پلاتیو ((vdWP پیش بینی شده است. استون در سیستم های مختلف نمی تواند الزاما خاصیت تسریع کننده یا بازدارنده داشته باشد. در این کار برای محاسبه فوگاسیته استون از 5 معادله حالت مکعبی مختلف شامل پنگ رابینسون(PR) ، سوا ردلیش وانگ(SRK) ، پتل تجا(PT) ، اشمیدت ونزل(SW) و نصری فر بلند (NB)، همچنین برای محاسبه ضریب اکتیویته استون از سه مدل اکتیویته NRTL، UNIQUAC وUNIFAC استفاده شده و مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است. برای سیستم متان- استون مدل اکتیویته NRTL دما را به خوبی پیش بینی کرده و در اکثر غلظت های استون معادلات حالت پنگ رابینسون و پتل تجا، نسبت به سایر معادلات حالت، از دقت بیشتری برخوردار هستند. مدل اکتیویته UNIFAC نیز دمای تشکیل هیدرات اتان- استون را با دقت بیشتری محاسبه می کند..