سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شهرام کیانی – دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
فریدون عجم گرد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد
کامران میرزاشاهی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد
علیرضا پاک نژاد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد

چکیده:

استان خوزستان با تولید بیش از 30 میلیون شاخه گل بریده رز30Rosa hybrida L. درصد نیاز کشور را در خارج از فصل تامین می کند . با وجود اهمیت تغذیه صحیح در افزایش عملکرد و بهبود کیفی رز تاکنون تحقیقاتی در این زمینه انجام نشده و کودهای شیمیایی عمدتا شامل اوره و دیآمونیوم فسفات بدون هیچ گونه مبنای علمی به صورت فراوان و بیرویه مصرف میشوند . به طوری که در یک هکتار گل رز سالیانه به طور متوسط 1300 کیلوگرم کودهای نیتروژنه مصرف شده و این میزان گاها تا 3000 کیلوگرم در هکتار افزایش داده می شود در تحقیقات Borrelliروی گل رز مشخص شد که تعداد گلها و طول ساقه گل دهنده همراه با افزایش میزان نیتروژن مصرفی افزایش یافت . تمامی آزمایشات انجام شده روی گل رز حاکی از افزایش عملکرد و بهبود کیفی آن در نتیجه مصرف صحیح نیتروژن میباشد . با این حال به دلیل جذب بالای نیتروژن توسط رز 256/2) کیلوگرم در هکتار ) و همچنین پایین بودن راندمان مصرف کودهای نیتروژنه ( کمتر از 39 درصد ) میبایستی این کودها به صورت تقسیطی مصرف شوند تا کارایی آنها افزایش یابد بنابراین با توجه به نبود اطلاعات لازم در مورد نیاز نیتروژنه گل رز، این آزمایش به منظور بررسی اثر میزان و زمان مصرف کودهای نیتروژنه بر صفات کمی و کیفی گل رز در خوزستان انجام شد .