سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا نایینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
عباس پورمیدانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
محمدهادی میرزاپور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم

چکیده:

استفاده از نیتروژن به میران مناسب یکی از مهمترین اصول مدیریتی تغذیه در تولید پنبه می باشد نیتریفیکاسیون در خاکهای شور یا به طور کلی حذف شده و یا در مرحله ابتدائی نیترات سازی متوقف می شود . محققین نشان دادند که با افزایش شوری خاک تا سطح 8 دسی زیمنس بر متر، غلظت نیترات خاک کاهش می یابد همچنین محققان نشان دادند که عمل نیتریفیکاسیون در حضور املاح کلرور سدیم و سولفات سدیم کاهش می یابد سایر پژوهشگران نشان دادند که اثر منابع کود نیتروژنه ) scu ،اوره و نیترات آمونیوم ) برعملکرد ذرت معنی دار نبود هدف از اجرای این تحقیق بررسی اثر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد کمی وخصوصیات کیفی الیاف در یک خاک شور بود .