سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سمیه فرد – کارشناس ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد قزوین- مدرس دانشکده سما کرج

چکیده:

امروزه سبک سازی یکی از مفاهیم کاربردی در زمینه ایمنی لرزه ای به شمار می رود . اصلی ترین هدف سبک سازی در ساختمان ها، کاهش نیروی وارده به ساختمان در هنگام وقوع زلزله است. برای رسیدن به این هدف باید سبک سازی هم در عناصر سازه ای و هم در عناصر غیر سازه ای یک ساختمان لحاظ شود. سبک سازی در قسمت غیرسازه ای به معنی کاهش وزن المانهای جداگر و پانلهای نما، مصالح مصرفی در دیوارهای خارجی و داخلی، کاهش وزن کف و سقف و استفاده از مصالح سبکتر در این قسمت ها می باشد . در ساختمان های متداول در ایران ، وزن عناصر غیر سازه ای از وزن عناصر سازه ای بیشتر می باشد . بنابراین برای سبک سازی توجه به اجزای غیر سازه ای یک ساختمان که معمولا " قسمت بیشتری از وزن یک بنا را تشکیل می دهند، مهم تر از بخش اجزا سازه ای می باشد.در این مقاله با توجه به ضرورت و راهکارهای کاهش وزن ساختمان، ملاحظاتی جهتطرح و ساخت عناصر غیرسازه ای ساختمان در زمینه های انتخاب مصالح و سیستم اجزای غیرسازه ای سبکبا عملکرد مناسب و استفاده از مصالح سازه ای سبکارائه شده است. که توجه به آنها گامی به سوی حفظ وبهره وری منابع ، مواد ، انرژی وحفظ سرمایه ها وثروت ملی خواهد بود.