سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – عضو هیات علمی بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حامد احمدی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، بخش عمران ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

هدف ازتحقیق حاضر، بررسی و مقایسه مقاومت خمشی نمونه های بتنی ساخته شده با دو نمونه پوزولان سیرجان و رفسنجان با ترکیب شیمیایی متفاوت با در نظر گرفتن نسبت آب به سیمان رقابت 0/5، با دو نوع سیمان متفاوت (نوع دو و پنج) برای شش طرح (بتن کنترل و بتن حاوی 5، 10، 12، 14 و 16 درصد پوزولان جایگزین سیمان) و در دو شرایط محیطی متفاوت (تا سن 7 روز در آب و تا سن 28 روز در آب و پس از آن نگهداری در محیط مرطوب) می باشد. کلیه نمونه ها مطابق شرایط استاندارد ایران ساخته و برای شرایط مختلف عمل آوری و آزمایش شده اند. نتایج بدست آمده خاکی از عملکرد مطلوبتر بتنهای پوزولانی نسبت به نمونه های شاهد (بدون پوزولان ) می باشد.