سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر خلیلی علافی – دانشیار- مرکز تحقیقات مواد پیشرفته و فراوری مواد معدنی- دانشگاه صنعتی سهند تبریز
بهنام امین احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش ریخته گری- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در تحقیق حاضر تاثیر میزان سیلیسیم بر ریزساختار چدنهای نشکن در قالبهای فلزی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور ذوب چدن نشکن با استفاده از مواد کروی کننده فروسیلیکو منیزیم 5% به روش ساندویچی تهیه شد. مقدار سیلیسیم در ترکیب چدن نشکن در محدوده 3/3-1/2 درصد برای نمونه های مختلف تغییر داده شد. قالب فلزی از جنس چدن خاکستری با دمای پیش گرم C300 مورد استفاده قرار گرفت. ریز ساختار نمونه های بدست آمده قبل از اچ (تعداد و اندازه گرافیتها) و بعد از اچ (مقدار کاربید) مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین مقدار حفره های انقباضی متمرکز در نمونه ها اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با افزایش مقدار سیلیسیم در ترکیب چدن نشکن و بدلیل خاصیت گرافیت زائی سیلیسیم، تعداد گرافیتهای ریز ساختار افزایش و مقدار کاربیدهای آزاد زمینه کاهش می یابد. همچنین بدلیل انبساط ناشی از رسوب گرافیت مقدار حفره های انقباضی متمرکز در نمونه ها با افزایش سیلیسیم، کاهش می یابند. در حالت کلی شرایط مناسب تهیه نمونه های سالم در قالبهای فلزی با دمای پیش گرم C300 استفاده از 3/3 درصد سیلیسیم و کربن معادل 7/4 می باشد