سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدجعفر بحرانی – دانشگاه شیراز
حسین غدیری – دانشگاه شیراز
محمدحسین رئوفت – دانشگاه شیراز
سید عبدالرضا کاظمینی – دانشگاه شیراز

چکیده:

مدیریت بقایای گیاهان زراعی در حفاظت آب و خاک اهمیت بسزایی دارد. جهت بررسی تاثیر بقایای گندم روی عملکرد دانه ذرت به عنوان کشت دوم آزمایشی بهص ورت بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال ۱۳۸۰ در مرکز تحقیقات کشاورزی کوشکک واقع در اراضی زیر سد دوردزن استان فارس انجم گردید. تیمارها شامل سوزندان و برداشت کامل بقایا، کشت ذرت به روش معمول منطقه نگهداری به ترتیب ۱۰۰، ۷۵، ۵۰، ۲۵ و صفر درصد بقایای گندم در زمین و کشت درون بقایا بودند.