سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سمیرا محمدی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
فرشته سلیمی ننادگانی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
حسین بهمنیار – استاد مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:
بررسی ضریب انتقال جرم قطره درمرحله تشکیل، به عنوان مهم ترین پارامتر در ستون پاششی برای ارزیابی کیفی انتقال جرم ازفازپیوسته به پراکنده در حضور نانو ذرات SiO2 ضروری می باشد. به این منظوراز سیستم شیمیایی اسیداستیک-کروزین-آب در سه دبی مختلف 30،20،10میلی لیتر بر دقیقه استفاده می شود و درکلیه ی آزمایش ها جهت انتقال جرم ازفازپیوسته(آب اشباع از کروزین) به پراکنده (کروزین اشباع از آب)می باشد .دراین مقاله تاثیر نانوذره با درصدهای حجمی 05/0و1/0 بر ضریب انتقال جرم تشکیل قطره در زمان های مختلف تشکیل قطره ، قطر متوسط قطره ها و اعداد رینولدز تشکیل بررسی شده است.نتایج آزمایشات نشان می دهدکه درسیستم مورد آزمایش با افزودن نانوذره به فازپراکنده، ضریب انتقال جرم تشکیل قطره بدلیل افزایش چرخش های درونی وحرکات براونی افزایش می یابد.باافزایش زمان تشکیل قطره،ضریب انتقال جرم تشکیل قطره بدلیل نزدیک شدن به حالت سکون و تغییر مکانیزم انتقال جرم کاهش می یابد. هم چنین با افزایش قطر متوسط قطره ها برای ضریب انتقال جرم تشکیل قطره یک نقطه بحرانی وجود دارد که پس از نقطه بحرانی، ضریب انتقال جرم کاهش می یابد