سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
منصور شهیدزاده – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر – دانشکده شیمی و مهندسی شیمی
فاطمه رزم – دانشجوی کارشناسی ارشد پیشرانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر – دانشکده شیمی

چکیده:
آمونیوم پرکلرات یکی از اجزای اصلی پیشرانه های کامپوزیت است که تجزیه حرارتی آن نقش مهمی را در تبیین رفتار حرارتی و بالستیکی ایفاء میکند.در این مقاله پارامترهای سینتیکی تجزیه حرارتی AP در حضور کاتالیستهای نانو کرومیت مس و اکسید مس را با استفاده از کالریمتری پیمایشی تفاضلی (Differential Scanning Calorimetric) و در سرعتهای مختلف حرارت دهی مورد مطالعه قرار میگیرد. نتایج نشان می دهد که نانو ذرات کرومیت مس اثر کاتالیستی بهتری را در مقایسه با سایر اکسیدهای فلزات واسطه از خود نشان میدهد. کاهش در انرژی فعالسازی و افزایش در ثابت سرعت، افزایش فعالیت کاتالیست کرومیت مس را در تجزیه حرارتی AP تایید میکند.