سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بیت اله اقبالی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

با استفاده از آزمایش پیچش گرم دردمای پایین تاثیر نرخ کرنش اعمالی درمنطقه بحرانی (a +g بررفتار تغییر شکل پلاستیک و برمیزان ریز شدن دانه های فریت دریک فولاد کم کربن میکروآلیاژی دارای Nb-Ti مطالعه شد از روی منحنی های سیلان گرم فریت و بااستفاده از میکروسکوپ نوری ودیفراکسیون الکترونهای برگشتی Electron back scattered diffraction (EBSD فرایندهای نرم شدن دینامیکی در فریت درحین تغییر شکل و تحولات صورت گرفته درریزساختارهای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت مشاهدات نشان میدهد درحین تغییر شکل درمنطقه دوفازی دانه های ریز و هم محور فریت Equiaxed fine ferrite grains (EFG درریزساختار پدیدارمیشود شواهد مبین ان است که این دانه های EFG درجریان وقوع تبلور مجدد دینامیکی پیوسته C ontinuous dynamic recrystallization (CDRX درفاز فریت ایجاد گشته اند همچنین دیده م یشود افزایش نرخ کرنش اثر مثبت برفرایند ریزشدن دینامیکی دانه های فریت با مکانیزم CDRX دارد.اما با کاهشنرخ کرنش دانه های اصلی و دانه های فرعی دچار رشد شده و امکان دست یابی به ریزساختار نهایی ریزدانه میسر نمی شود.