سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سیداحسان باقری – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
حسین افضلی مهر – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
الهام فاضل نجف آبادی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

چکیده:
نسبت عرض به عمق کانال (نسبت ظرافت) بر الگوی جریان آشفته تاثیر گذار است و در نسبت ظرافتهای کوچک جریان سهبعدی میباشد. در این مطالعه آزمایشگاهی تاثیر نسبت ظرافت کمتر از 3 بر ویژگی های جریان آشفته یکنواخت در بستر قلوه سنگی مطالعه شد. آزمایش ها در فلومی به طول 8، عرض 0/4 و ارتفاع 0/6 متر انجام شد و برای اندازه گیری دادههای سرعت در راستای محورهای مختصات از سرعت سنج صوتی (ADV) استفاده شد. نتایج نشان میدهد روند نیمرخ سرعت و شدت آشفته در راستای طولی و همچنین موقعیت مقدار صفر تنش برشی در بستر قلوه سنگی تحت تاثیر نسبت ظرافت تغییر میکند. تغییر روند نیمرخ شدت آشفته در راستای قائم قابل توجه نیست و بر خلاف بستر شنی، روند نیمرخ تنش برشی تا رسیدن به نقطه وقوع حداکثر مقدار سرعت از توزیع خطی منحرف می گردد . این نتایج در واسنجی معادلات حرکت سیالات و تهیه مدلهای هیدرولیکی کانالهای انتقال آب در شرایط مشابه میتوانند به خوبی مورد استفادهقرار گیرند.