سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس علی نوری نیا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
معصومه صالحی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
الهام فغانی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی رضا گرزین – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر نظامهای تناوب زراعی برخصوصیات فیزیو – مرفولوژیک، عملکرد و پایداری تولید گندم آبی اسـتان گلستان این آزمایش به مدت سه سال زراعی 1383) تا (1386 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان اجرا شـد . دو عامـل تناوب و ژنوتیپ با استفاده از طرح کرتهای نواری (Strip plot) برمبنای طرح پایۀ RCBD در سه تکرار ارزیابی می – شوند . درکرتهای افقـی پـنج نظـام تنـاوب زراعـی؛ -1 گنـدم / آیـش – کلـز ا / سـویا ، -2 گنـدم / سـویا -3 گنـدم / آیـش – کلزا / ذرت -4 گندم / ذرت، -5 گندم / ذرت – آیش / پنبه مورد بررسی قرار گرفت . درکرتهای عمـودی نیـز چهـار ژنوتیـپ گندم شامل؛ رقم تجن و شیرودی و دو لاین امیدبخش با یکدیگر مقایـسه شـدند و اثـرات نظـام هـای تنـاوبی بـر آنهـا مـورد بررسی قرار گرفت . نمونهگیری از برگ و ساقه در سه مرحله پنجه زنی، ساقه رفتن و پرشدن دانه انجام شد . عملکـرد نهـایی دانه نیز با برداشت 20 مترمربع از هرکرت مشخص گردید . نتایج اختلاف معنیداری را بـین تنـاوب هـا از لحـاظ پارامترهـای رشد نشان نداد . عملکردگندم در تنـاوب هـای متفـا وت معنـی دار بـو د، تنـاوب 1 بـالاترین و تنـاوب گنـدم / ذرت پـایین تـرین عملکرد گندم را داشت از لحاظ شاخص تنوع نظامهای تناوبی 1 ، 3 و 5 بالاترین تنوع و کـم تـرین غالبیـت را دارنـد و نظـام تناوبی 2 و 4 تنوع کم تر و شاخص غالبیت بیشتری دارند . به نظر میرسد که اضافه کردن کلـزا و سـویا در تنـاوب موجـب بهبود عملکرد گندم میگردد . در بین ژنوتیپها ژنوتیپ N-80-19 بالاترین عملکرد را داشت