سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدحسین رفیع زاده – کارشناسی ارشد شیمی (تحقیقات ذوبآهن اصفهان)
حبیب اشعثی سرخابی – پروفسور (دانشکده شیمی- دانشگاه تبریز)

چکیده:

در این کار پژوهشی فاکتورهای مختلفاز جمله تاثیر زمان آبکاری موجود در پوششو شرایط عملیات حرارتی بر رفتار خوردگی الکتروشیمیایی پوششه ای آبکاریpH حمام، ضخام ت، درصد فسفرالکترولس نیکل-فسفر مورد بررسی و با نمونه های مشابه از طریق خوردگی غوطه وری مقایسه گردید .منحنی ها و نتایج پارامترهای خوردگی نظیر دانسیته جریان خوردگی،مقاومت پلاریزاسیون،پتانسیلوسرعت خوردگی برای نمونه های با عملیات حرارتی و بدون عملیات حرارتی در زمانهای مختلفآبکاری از طریق منحنی های تافل در نمونه محلول شبه آب دریا3/5%NaCl) تحت شرایط هوادهی بدست آمد.ساختار و مورفولوژی سطح این پوششها نیز توسط طیفپراش اشعهx و میکروسکوپالکترونی روبشی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت.نتایج بدست آمده از رفتار خوردگی الکتروشیمیا ییو میکروسکوپ الکترونی نشان می دهد در نمونه های عملیات حرارتی شده خوردگی کاهشیافته است همچنین در نمونه های عملیات حرارتی و بدون عملیات حرارتی در زمانهای1/5 ,2 ساعت آبکاری به ترتیب با ترکیب درصد Ni-10.6%P و Ni-11.1%P سرعت خوردگی کاهشیافته و در عوضدر نمونه های با زمانهای 2/5 ,3 ساعت آبکاری به ترتیب با ترکیب درصد Ni-9.1%P و Ni-9.9%P خوردگی افزایشیافته و یکخوردگی در مرز مشترکو از نوع بین دانه ای مشاهده شد. خوردگی غوطه وری نمونه ها در مدت چهار ماه نیز مطابقت خوبی با آزمایشات الکتزوشیمیایی نشان می دهد