سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا کریمیان – گروه پزشکی هسته ای پژوهشکده تحقیقات کشاورزی
سید بیژن جیا – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا رئیسعلی – گروه پزشکی هسته ای پژوهشکده تحقیقات کشاورزی
محمدفرهاد رحیمی – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دستگاه SPECT متداول از یک دوربین با همسوسازی مکانیکی( آنگر) جهت تعیین توزیع چشمه های گاما بهره میگیرد. ا ین تکنیک از رابطه معکوس توان تفکیک-بازده که ذاتاً با همسوسازی مکانیکی جفت شده است تاثیر می پذیرد. دوربین کامپتون به عنوان جایگزینی برای غلبه بر رابطه معکوس بین توان تفکیک فضای و بازده مطرح است. یک کد مونت کارلوی خاص جهت شبیه سازی یک دوربین کامپتون با هندسه تخت نوشته شد. در این مطالعه یک دوربین کامپتون واقعی با تمام جزئیات نظیر پهن شدگی داپلر شبیه سازی شده است. از یک آشکارساز سیلیسیومی با ساختار آرایه ای متشکل از شماری سلول آشکارسازی ( زیر آشکارساز) به عنوان پراکننده و یک بلور سوسوزن (NaI(Tl) به عنوان جاذب استفاده نموده ایم. پارامترهای موثر روی توان تفکیک فضایی و بازده دوربین کامپتون تعیین شده اند.