سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
محمد دم شناس – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک در طراحی کاربردی
محمدتقی احمدیان – استاد تمام بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:
بررسی ارتعاشات ایجادشده در رشته حفاری همانند دیگر ماشین های دوار از اهمیت خاصی برخوردار است و با توجه به طویل بودن رشته های حفاری لنگ زنی احتمالی یکی از موضوعات مهم تلقی میگردد که باعث کاهش نرخ نفوذ و درنتیجه افزایش زمان و هزینه حفاری میگردد…هدف از انجام این مقاله بررسی شتاب خطی رشته حفاری در دبیهای مختلف گل حفاری بر رشته حفاری مورب درگیر چسبش – لغزش در ایجاد لنگ زنی و شکمدادگی خواهد بود. بدین منظور معادلات مربوط به انرژی جنبشی و پتانسیل یکرشتهی حفاری دوار با در نظر گرفتن ارتعاشات طولی و عرضی نوشتهشده و با استفاده از روش لاگرانژ معادلات حرکت سیستم بهدستآمدهاند. در این مدل سازی که توسط نرمافزار اجزاء محدود Ansys™ صورت پذیرفته اثر وزن رشته حفاری و پدیده چسبش- لغزش کف چاه نیز در نظر گرفتهشده است. درنهایت مشخص می گردد که به علت ایجاد اصطکاک زیاد در صورت تعداد زیاد وجود پایدارکننده در حفاری یافتن مکان بهینه پایدارکننده ها از اهمیت فوق العاده ای بر خوردار است و پارامترهای زیادی در حفاری نقش کلیدی دارند که تعیین و اعمال صحیح نیروی محوری از بالای چاه برای کنترل شکم دادگی و جلو گیری از ایجاد ارتعاشات عرضی ناخواسته که مهم ترین علت بروز صدمات به چاه و تجهیزات حفاری است یکی از مهم ترین این عوامل است