سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید محمد حسین بهرامی بیدانی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوافضا، تهران، کارشناسی ارشد هوافضا، (نو
کاوه قربانیان – استادیار دانشگاه

چکیده:

ساختار ساقه ماخ در عملکرد جریا نهای مافوق صوت داخل لوله (چه مستقیم و چه زانویی) بسیار حایز اهمیت م یباشد، بویژه اگر سیال داخل لوله قابل احتراق باشد. هدف از این مقاله بررسی تاثیر پذیری ساقه ماخ با شرایط ورودی و هندسه مجرای منحنیشکل میباشد. در این راستا، به تعریفی از ساقه ماخ اشاره میشود. در ادامه، با استخراج معادلات حاکم بر جریان مافوق صوت داخلی، شرایط مرزی حاکم و تولید شبکه، به به حل دو بعدی معادلات اویلر توسط کد نویسی در یک زانویی ۹۰ درجه و مقایسه نتایج با نرم افزار تجاری Fluent پرداخته خواهد شد. با توجه به وابستگی ساقه ماخ به هندسه مجرا و عدد ماخ ورودی، به تاثیر پذیری ساختار ساقه ماخ و امواج ضربهای با عدد ماخ ورودی، پرداخته شده است. در نهایت، به نتیجهگیری وجمع بندی مطالب ارائه شده، اشاره گردیده است.