سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم عنافچه – دانشگاه تربیت مدرس تهران
رضا غفوری – دانشگاه تربیت مدرس تهران
ناصر هادی پور – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

اثر پیوندهای هیدروژنیدر جفت بازهای سیتوزین- گوانین در ساختار واقعی مارپیچ DNA با استفاده از محاسبه تانسورهای گرادیان میدان الکتریکی برای 14N 17O و 2H به روش نظریه تابعیت چگالی DFT مطالعه می شود. محاسبات در سطح B3LYP و مجموعه پایه 6-311++G** با بسته نرم افزاری گوسین 98 انجام گرفته است. ثابت کوپلاژ چهار قطبی هسته و پارامتر ناقرینگی برای هسته های مورد نظر محاسبه می شود که بیانگر این موضوع هستند که هسته ها در پیوندهای هیدروژنی با قدرتهای مختلفی شرکت می کنند. همچنین مقایسه مقادیر پارامترهای محاسبه شده در ساختارهای دیمر و مونومر میزان قدرت پیوند هیدروژنی که هسته های مختلف در آن شرکت دارند را آشکار می سازد.