سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر سالاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری- گروه شیم استادیار
نرگس شعبانی – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری- دانشجوی کارشن

چکیده:

از هرگونه تغییر در ساختار داروها بر روی خواص بیولوژیکی آنها تاثیر می گذارد. داروی نایتروکسلین Nitroxolin از دسته داروهای ضد باکتری است که برای درمان عفونتهای اداری به کار می رود. در این پژوهش محاسبات مکانیک کوانتمی این دارو و امکان سنجی تشکیل پیوند هیدروژنی درون مولکولی و بین مولکولی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تاثیر کاتیونهای دو ظرفیتی مانند Ca2+ ,Mg2+ و کاتیونهای تک ظرفیتی مانند Na+ ,K بر روی ساختار داروی نایتروکسولین با توجه به مستعد بودن این دارو نسبت به ایجاد کمپلکس با کاتیونها بررسی شد. فرکانسهای کششی و ارتعاشی داروی نایتروکسولین مقایسه شد. جهت انجام محاسبات از نرم افراز گوسین 2003 استفاده شده است و محاسبات در دو سطح DFT,HF انجام گردید. تمام ساختارها بهینه شده و محاسبات فرکانس نیز روی آنها اعمال گردید. در طی نتایج بدست آمده کاتیونها دو ظرفیتی با ایجاد پیوند با اکسیژن خاصیت ضد باکتری این دارو را کاهش می دهند اما کاتیونهای تک ظرفیتی این تاثیر را بر دارو نداشته و همچنین داروی نایتروکسلین مستعد ایجاد پیوند درون مولکولی است همچنین محاسبات مکانیک کوانتمی بر روی نایتروکسلین برای اولین بار انجام شده و منبعی در این رابطه یافت نشد. پایدارترین فرم به لحاظ انرژی مربوط به کمپلکس شدن نایتروکسلین با کلسیم است.