سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احمد تاج آبادی پور – استادیار بخش خاکشناسی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
علیرضا سپاسخواه – استاد بخش آبیاری دانشگاه شیراز
منوچهر مفتون – استاد بخش خاکشناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

در حال حاضر بالغ بر 420000 هکتار باغ پسته بارور و غیربارور در ایران وجود دارد که استان کرمان با تولید بیش از 70 درصد محصول پسته کشور، مهمترین منطقه پسته کاری ایران و دنیا محسوب می شوددر تحقیقاتی که بر روی درختان پسته در ترکیه انجام شده، علت پایین بودن عملکرد در هکتار و تناوب باردهی در سالهای متوالی را به تنش ناشی از کم آبیاری نسبت داده اند در رابطه با اثر تنش خشکی بر میزان پرولین و قندهای احیا کننده در پسته تحقیقاتی صورت نگرفته است اما تحقیقات انجام شده در مورد سایر گیاهان نشان می دهد که بر اثر تنش خشکی
میزان پرولین افزایش یافته و میزان قندهای احیا کننده کاهش پیدا می کندنظیر کاتالاز و پروکسیداز می باشندبا توجه به اهمیت اقتصادی پسته در ایران و استقرار بسیاری از باغات پسته در اراضی شور و خشک بررسی راههایی که بتوان مقاومت این گیاه را به تنش آبی افزایش داد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تحقیقات محدود انجام شده با بعضی از گیاهان نشان می دهد که پتاسیم می تواند در این راستا مثمرثمر واقع شود .