سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احمد تاج آبادی پور – استادیار بخش خاکشناسی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
منوچهر مفتون – استاد بخش خاکشناسی دانشگاه شیراز
علیرضا سپاسخواه – استاد بخش آبیاری دانشگاه شیراز

چکیده:

شوری آب و خاک یکی از معضلات مهم در مناطق خشک و نیمه خشک دنیاست بطوریکه در حدود یک سوم از اراضی تحت آبیاری در این نواحی را تحت تاثیر قرار می دهددر خکهای شور پتانسیل کم آب خاک همراه با تاثیر سوء بعضی یونها و همچنین عدم تعادل صحیح میان غلظت عناصر غذایی، عامل اصلی کاهش رشد گیاه به حساب می آید یکی از راههای مقابله با شوری استفاده از ارقام مقاوم مثل پسته می باشد . در حال حاضر در کشور بالغ بر420000 هکتار باغ پسته بارور و غیربارور که بخش اعظم آن در مناطق خشک و نیمه خشک که با مشکل شوری مواجه هستند وجود دارد در رابطه با اثر تنش شوری بر میزان پرولین و قندهای احیا کننده در پسته تحقیقاتی صورت نگرفته است اما تحقیقات انجام شده در مورد سایر گیاهان نشان می دهد که بر اثر تنش شوری میزان پرولین با افزایش و میزان قندهای احیا کننده با کاهش همراه است همچنین بر اثر تنش شوری فعالیت آنزیمهای کاتالاز و پروکسیداز به منظور از بین بردن مواد سمی تولید شده در گیاه نظیر پروکسید هیدروژن افزایش می یابدبا توجه به اهمیت اقتصادی پسته در ایران و استقرار بسیاری از باغات پسته در اراضی شور و خشک بررسی راههایی که بتوان مقاومت این گیاه را به تنش شوری افزایش داد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تحقیقات محدود انجام شده با بعضی از گیاهان نشان می دهد که پتاسیم می تواند در این راستا مثمرثمر واقع شود .